Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Dõng

Thôn 3 Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi
0255 3823101
c2nghiadong.thanhpho@quangngai.edu.vn